DECA (Declaraciˇ EclesiÓstica de CompetŔncia AcadŔmica) a la UIB

 

La DECA

Per exercir de mestre de Religió Catòlica, caldrà estar en possessió del títol de Mestre o del Grau d’Educació Infantil o d’Educació Primària i de la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA).

La DECA és el títol creat per la Conferència Episcopal Espanyola el 27 d’abril de 2007, com a requisit acadèmic imprescindible (juntament amb la titulació universitària corresponent) per ser mestre de Religió Catòlica a qualsevol centre educatiu.

 

Obtenció de la DECA a la UIB

Per obtenir la DECA, cal haver superat un total de 24 crèdits ECTS, que s’obtenen sumant els 3 crèdits de l’assignatura Didàctica de la Religió Catòlica (optativa del Grau d’Educació Infantil i del Grau d’Educació Primària) i els 21 crèdits del Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la Seva Pedagogia (Títol de formació bàsica de la UIB; més informació: Formació-FUEIB)

 

Sol·licitud de la DECA

(Més informació: CEE-DECA)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Fotocòpia compulsada del títol de Mestre o del Grau corresponent (o del pagament de les taxes).
 • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic amb les assignatures cursades i els crèdits corresponents de les assignatures de Religió.
 • Certificat d’haver cursat les assignatures de Religió i Moral Catòlica i la seva Didàctica.
 • Partida de Baptisme (original).
 • Fotocòpia del DNI.
 • Gir postal de 60 euros pels drets d’expedició de titulació (és important que quedi indicat entre parèntesi la paraula DECA).
 • Instància (en castellà) adreçada a:

Conferencia Episcopal Española. Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis (DECA). C/ Añastro, 1; 28033 – Madrid

fent constar les dades personals (nom i llinatges, DNI, adreça i telèfon). Model de redacció:

EXPONE: haber cursado las materias correspondientes a la Religión Católica y su Didáctica.
SOLICITA: le sea expedida la DECA a fin de realizar la docencia de la asignatura de Religión Católica.
Fecha
Firma

 

OBSERVACIONS:

 • S’ha d’enviar en un sobre certificat tota la documentació anterior.
 • Si es prefereix, enlloc d’efectuar el gir postal, es pot fer una transferència a: Banco Santander: c/c nº 0049 5814 44 2316020709; en aquest cas s’ha d’enviar per correu certificat la documentació esmentada a dalt més la fotocòpia que acrediti que heu realitzat la transferència.
 • En el termini aproximat de tres mesos envien la DECA al domicili de la persona sol·licitant.
 • És important guardar fotocòpia de tot el que s’envia.

 

Responsable acadèmic DECA

Cèsar Murillo Rademacher
Tel.:
626379736
cesarmurillorademacher@hotmail.com